Loading…
 Главная  >  Литература
Последние

Молла Панах Вагиф: Поэт любви, красоты и радостей жизни

От   /  02.07.2016  /  Литература  /  

Фото: Барельеф Вагифу в Гяндже на одноименной улице Молла Панах Вагиф — первый визирь Карабахского ханства, известный политический и общественный деятель Азербайджана XVIII века, является одним из последних выдающихся поэтов Азербайджана средневековья и первым поэтом, новой реалистической, близкой к народному творчеству поэзии. Его творчество оказало большое влияние на дальнейшее развитие азербайджанской поэзии.

Читать далее →
Последние

Правитель и поэт Шах Исмаил Хатаи

От   /  03.09.2015  /  Литература  /  

Шах Исмаил Хатаи – великая личность, оставившая глубокий след в истории Азербайджана своим мечом и пером. Он заложил основу единого азербайджанского государства, поднял азербайджанский язык до уровня государственного, писал лирические и эпические стихотворения под псевдонимом Хатаи.

Читать далее →
Последние

Мухаммед Физули — «один из истинных поэтов, каких производил Восток»

От   /  07.08.2015  /  Литература  /  

Азербайджанский язык занимал в XV веке преобладающее место при Узун Гасане — главе государства Аг-Коюнлу, а также при дворе сефевидских шахов, что подтверждает целый ряд европейских путешественников (Пьетро делла Балле, позднее Олеарий и Шарден).

Читать далее →
Последние

Книга моего деда Коркута

От   /  28.07.2015  /  Литература  /  

«Китаби Деде Коркут» (азерб. Kitabi Dədə Qorqud, тур. Dede Korkut Kitabı, туркм. Gorkut-ata) — героический эпос огузов — группы тюркских племен, ушедших под давлением кипчаков из степных равнин Турана на берега Каспийского моря, в Переднюю Азию и до Дуная, и позже участвовавших в этногенезе туркмен, азербайджанцев, турок и гагаузов. Формирование эпоса происходило в XIII- XV […]

Читать далее →
Последние

Имадеддин Насими. Поэт — бунтарь

От   /  22.07.2015  /  Литература  /  

Судьба Имадеддина Насими на Востоке является символом мужества и верности своим убеждениям.

Читать далее →
Последние

Qazi Bürhanəddin

От   /  20.07.2015  /  Литература  /  

Qazi Bürhanəddin – mənşəcə Azərbaycan türklərindən olan məşhur şair, dövlət xadimi və alim. 

Читать далее →
Последние

İlk məşhur Azərbaycan şairəsi – Məhsəti Gəncəvi

От   /  29.06.2015  /  Литература  /  

XI əsrin sonları — XII əsrin əvvəllərində yaşamış böyük Azərbaycan şairəsi Məhsəti Gəncəvi Azərbaycan və müsəlman intibahının parlaq nümayəndəsi və yeni şəhər poeziyasının təmsilçisidir. O, ilk məşhur Azərbaycan şairəsi, ilk şahmatçı qadın, ilk görkəmli qadın musiqiçimiz və çox ehtimal ki, ilk qadın bəstəkarımızdır.

Читать далее →
Последние

Xaqani Şirvani

От   /  02.06.2015  /  Литература  /  

Əfzələddin İbrahim Əli oğlu Xaqani Şirvani  (Şamaxı 1126 — 1199 Təbriz)  Azərbaycanda İntibah dövrü ədəbiyyatının ilk qudrətli numayəndəsi dahi şair Xaqani Şirvanidir. O, Nizamiyə qədər ədəbiyyata güclü ictimai humanist məzmun və yuksək sənətkarlıq gətirmişdir.

Читать далее →
Последние

Nizami — dünya poeziyasının sönməz günəşi

От   /  25.05.2015  /  Литература  /  

 Nizami 1141-ci ildə Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olan Gəncə şəhərində sənətkar ailəsində anadan olmuş, bütün ömrü boyu orada yaşayıb yaratmış və 1209-cu ildə Gəncədə də vəfat etmişdir.

Читать далее →
Последние

Azərbaycan irsinin nadir inciləri

От   /  22.05.2015  /  Литература  /  

Hamımıza yaxşı məlumdur ki, Azərbaycan  dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə qiymətli incilər bəxş edən şairlər, yazıçılar yetişdirmişdir. Dünya ədəbiyyatını zənginləşdirən ədəbiyyatlardan biri də  məhz Azərbaycan ədəbiyyatıdır. Artıq XII əsrdə yaranmış Azərbaycan   ədəbiyyatı bütövlükdə Yaxın və Orta Şərq, eləcə də dünya ədəbiyyatının sonrakı inkişafına güclü təsir göstərmiş, Azərbaycanda dünya şöhrətli korifeylər meydana gəlmiş, zəngin poeziya məktəbi  formalaşmışdır.

Читать далее →