Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России
ФНКА азербайджанцев России создана 1 октября 1999 года

Статьи

Молла Панах Вагиф: Поэт любви, красоты и радостей жизни

Фото: Барельеф Вагифу в Гяндже на одноименной улице Молла Панах Вагиф — первый визирь Карабахского ханства, известный политический и общественный деятель Азербайджана XVIII века, является одним из последних выдающихся поэтов Азербайджана средневековья и первым поэтом, новой реалистической, близкой к народному творчеству поэзии. Его творчество оказало большое влияние на дальнейшее развитие азербайджанской поэзии.

Подробнее

Правитель и поэт Шах Исмаил Хатаи

Шах Исмаил Хатаи – великая личность, оставившая глубокий след в истории Азербайджана своим мечом и пером. Он заложил основу единого азербайджанского государства, поднял азербайджанский язык до уровня государственного, писал лирические и эпические стихотворения под псевдонимом Хатаи.

Подробнее

Мухаммед Физули — «один из истинных поэтов, каких производил Восток»

Азербайджанский язык занимал в XV веке преобладающее место при Узун Гасане — главе государства Аг-Коюнлу, а также при дворе сефевидских шахов, что подтверждает целый ряд европейских путешественников (Пьетро делла Балле, позднее Олеарий и Шарден).

Подробнее

Книга моего деда Коркута

«Китаби Деде Коркут» (азерб. Kitabi Dədə Qorqud, тур. Dede Korkut Kitabı, туркм. Gorkut-ata) — героический эпос огузов — группы тюркских племен, ушедших под давлением кипчаков из степных равнин Турана на берега Каспийского моря, в Переднюю Азию и до Дуная, и позже участвовавших в этногенезе туркмен, азербайджанцев, турок и гагаузов. Формирование эпоса происходило в XIII- XV […]

Подробнее

Имадеддин Насими. Поэт — бунтарь

Судьба Имадеддина Насими на Востоке является символом мужества и верности своим убеждениям.

Подробнее

Qazi Bürhanəddin

Qazi Bürhanəddin – mənşəcə Azərbaycan türklərindən olan məşhur şair, dövlət xadimi və alim. 

Подробнее

İlk məşhur Azərbaycan şairəsi – Məhsəti Gəncəvi

XI əsrin sonları — XII əsrin əvvəllərində yaşamış böyük Azərbaycan şairəsi Məhsəti Gəncəvi Azərbaycan və müsəlman intibahının parlaq nümayəndəsi və yeni şəhər poeziyasının təmsilçisidir. O, ilk məşhur Azərbaycan şairəsi, ilk şahmatçı qadın, ilk görkəmli qadın musiqiçimiz və çox ehtimal ki, ilk qadın bəstəkarımızdır.

Подробнее

Xaqani Şirvani

Əfzələddin İbrahim Əli oğlu Xaqani Şirvani  (Şamaxı 1126 — 1199 Təbriz)  Azərbaycanda İntibah dövrü ədəbiyyatının ilk qudrətli numayəndəsi dahi şair Xaqani Şirvanidir. O, Nizamiyə qədər ədəbiyyata güclü ictimai humanist məzmun və yuksək sənətkarlıq gətirmişdir.

Подробнее

Nizami — dünya poeziyasının sönməz günəşi

 Nizami 1141-ci ildə Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olan Gəncə şəhərində sənətkar ailəsində anadan olmuş, bütün ömrü boyu orada yaşayıb yaratmış və 1209-cu ildə Gəncədə də vəfat etmişdir.

Подробнее

Azərbaycan irsinin nadir inciləri

Hamımıza yaxşı məlumdur ki, Azərbaycan  dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə qiymətli incilər bəxş edən şairlər, yazıçılar yetişdirmişdir. Dünya ədəbiyyatını zənginləşdirən ədəbiyyatlardan biri də  məhz Azərbaycan ədəbiyyatıdır. Artıq XII əsrdə yaranmış Azərbaycan   ədəbiyyatı bütövlükdə Yaxın və Orta Şərq, eləcə də dünya ədəbiyyatının sonrakı inkişafına güclü təsir göstərmiş, Azərbaycanda dünya şöhrətli korifeylər meydana gəlmiş, zəngin poeziya məktəbi  formalaşmışdır.

Подробнее
  • 1
  • 2